Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

1. Fyzická osoba Tomáš Hozák., se sídlem na adrese Francouzská 345/29 , Brno, IČ: 04917871, , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Brna, oddíl C, vložka 2700 (dále jen „Fyzická osoba“) je provozovatelem internetového obchodu na webové adrese www.vapewave.cz (dále jen „e-shop“).

2. Tyto podmínky zpracování osobních údajů (dále jen „podmínky“) upravují způsob a rozsah zpracování osobních údajů, které společnost získává od kupujících a návštěvníků e-shopu.

3. Společnost je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

II. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

1. Fyzická osoba zpracovává osobní údaje, které kupující poskytuje při objednávání zboží v e-shopu nebo při registraci na webové stránce e-shopu. Jedná se zejména o jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo a další údaje nezbytné pro doručení zboží a komunikaci se společností.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

a) uzavření a plnění kupní smlouvy mezi společností a kupujícím,
b) komunikace se společností,
c) marketingové aktivity, jako jsou zasílání newsletterů nebo informací o akcích a novinkách (pouze se souhlasem kupujícího),
d) plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. vedení účetnictví, daňové evidence).

III. Doba uchovávání osobních údajů

1. Fyzická osoba uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu jejich zpracování nebo po dobu stanovenou právními předpisy.

2. Osobní údaje zpracované za účelem marketingových aktivit budou uchovávány pouze po dobu trvání souhlasu kupujícího, nejpozději však do odvolání tohoto souhlasu.

IV. Předávání osobních údajů třetím stranám

1. Fyzická osoba může předávat osobní údaje třetím stranám za účelem plnění kupní smlouvy, např. přepravním společnostem pro doručení zboží nebo poskytovatelům platebních služeb pro zajištění plateb.

2. Fyzická osoba nepředává osobní údaje mimo Evropskou unii ani Evropský hospodářský prostor.

V. Práva subjektů údajů

1. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu či výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo námitky proti zpracování.

2. Kupující má také právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI. Zabezpečení osobních údajů

1. Fyzická osoba se zavazuje chránit osobní údaje a přijímá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů proti ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu, odhalení, změně nebo zničení.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2022.

2. Fyzická osoba si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění. Změna podmínek se vztahuje na zpracování osobních údajů provedené po účinnosti změněných podmínek.